Danh sách Phào chỉ trang trí nội thất

AT369T - 3cm
AT369VT - 3cm
AT2290VL - 7cm
AT8000VL - 4cm
Phào 1505 - 4
Phào 1505 - 22
ATC2-VB - Phào lưng vàng bóng 3cm
ATC2-VG - Phào Lưng vân gỗ 3cm
ATC2-7 - Phào lưng vàng GD- 07 3cm
ATC2T - Phào Lưng trắng 3cm
ATC2-13 - Phào lưng cà phê GD- 13 3cm
AT369DD - 369 màu đá đen 3cm
AT369-4 - 369 màu chỉ đỏ 3cm
AT369VL - 369 Vàng lót 3cm
ATC45VT - C45 vàng trơn 4cm
ATC45-22 - C45 Vân gỗ 4cm
ATC45-13 - C45 Cà phê 4cm
ATC45-7 - C45 vàng GD- 7 4cm
AT198VT - 198 Vàng trơn 5cm
ATC46-4 - C46 Chỉ đỏ 4cm
ATC46-7 - C46 Vàng GD-7 4cm
AT322T - 322 Trắng 4cm
ATB6-4 - B6 Chỉ đỏ 6cm
ATB6-13 - B6 Cà phê 6cm
ATB6-3 - B6 Giả đá 3 6cm
ATB6-16 - B6 đen 6cm
ATB8VT - B8 vàng trơn 8cm
ATB8-4 - B8 chỉ đỏ 8cm
ATB8-13 - B8 Cà phê 8cm
ATB8-7 - B8 vàng GD - 7 8cm
ATB8-3 - B8 màu GD-3 8cm
AT522T - 522 trắng 5cm
AT522-4 - 522 chỉ đỏ 5cm
ATB10-4 - B10 chỉ đỏ 10cm
ATB10-13 - B10 cà phê 10cm
ATB10VT - B10 vàng trơn 10cm
ATB10-7 - B10 màu GD-7 10cm
ATCT10-16 - Chân tường đen 10cm
ATCT10-13 - Chân tường cà phê 10cm
ATCT10-04 - Chân tường chỉ đỏ 10cm
ATCT10-7 - Chân tường GD-7 10cm
ATCT10-22 - Chân tường Vân gỗ 8cm
ATCT10VG - Chân tường vàng gạch 8cm
ATPT10-3 - Phào trần vân mây 10cm
ATPT10-13 - Phào trần cà phê 10cm
ATPT10VB - Phào trần vàng bóng 10cm
ATPT10-4 - Phào trần chỉ đỏ 10cm
ATPT7-04 - Phào trần Vân gỗ 10cm
AT8001V - 8001 Vàng 10cm
AT850V - 850 Vàng 10cm
AT510V - Phào lưng 510 vàng 4,5cm
AT410T - 410 Trắng 4cm